Danas obilježavamo Svjetski dan šuma


Danas se širom planete obilježava 21.mart, Svjetski dan šuma.


Dok se cijeli svijet bori da suzbije pandemiju virusa korona, šume i šumska prostranstva neprestano proizvode vazduh i osiguravaju opstanak života na Zemlji.


A šume na planeti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena uprkos globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu gasova s uticajem staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, krčenjem radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i dr.


Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko

13 miliona hektara šume. Oko 20 % emisije stakleničkih gasova u svijetu, prouzrokuju klimatske promjene, koje su izazvane krčenjem šuma.

I uprkos svim tim neprocjenjivim ekološkim, sociološkim,i ekonomskim dobrobitima, čovjek uništava te iste šume bez kojih ne može živjeti. Krčenje je i dalje ozbiljan problem u cijelom svijetu.


Od ukupne površine Bosne i Hercegovine na šume i šumska zemljišta otpada 63,3 % ili 3.231.500 hektara. Od toga u državnom vlasništvu je 2.259.900 hektara ili 69,9 %, a u privatnom vlasništvu 971.600 hektara ili 30,1 %. Iz ovih podataka proizilazi da Bosna i Hercegovina spada u red šumovitijih zemalja u Evropi.

Površina šuma Tuzlanskog kantona iznosi 117.000 hektara šuma ili 44% u odnosu na ukupnu površinu kantona. Od toga površina Državnih šuma je 73.000 hektara a privatnih 44.000 hektara. Miniranih površina u Državnim šumama je 10.071 ha ili 13,8 % što predstavlja problem u gospodarenju sa šumama. Sa Državnim šumama gospodari JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD kao odgovorni korisnik šuma u pogledu realizacije Planova gospodarenja sa šumama. Državne šume Tuzlanskog kantona su certificirane, tj. posjeduju FSCTM (Forest Stewardship Council), koji potvrđuje da se sa šumama gospodari na principima održivog gospodarenja. U cilju zaštite svih posebnih identifikovanih vrijednosti Tuzlanskih šuma izdvojene i proglašene su određene površine šuma sa raznim stepenima zaštite kao prašuma „Mačen do“, Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ i druge, koje je preduzeće u postupku certificiranja svrstao u šume HCVF (High Conservation Values Forests), šume visoke zaštitne vrijednosti sa kojima se posebno gospodari a čija površina iznosi 14.039,31 hektara ili 19,23%...Ovaj podatak govori da je Tuzlanski kanton ispunio procenat zaštite(18,5%) koji je predviđen u Prostornom planu FBiH(2008-2028.)

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG