EPBiH želi da zakupi ili kupi zemljište za postavljanje solarnih elektrana


Elektroprivreda BiH (EPBiH) uputila je poziv lokalnim samoupravama i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju, zakup ili drugi odgovarajući način korištenja zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.Od pravnih i fizičkih lica traže se ponude za prodaju ili zakup građevinskog ili zemljišta koje je moguće prenamijeniti za ove namjene.

Zakup i kupovina zemljišta za gradnju solarnih elektrana je novi model na koji se odlučila Elektroprivreda BiH kako bi povećala proizvodnu energije iz obnovljivih izvora energije. Slične modele sve češće koriste i druge državne elektroprivrede u regionu.Zakup građevinskog ili zemljišta gdje je moguće obaviti prenamjenu za izgradnju solarnih elektrana biće dogovaran na period od najmanje 25 godina.Prednost pri odabiru imaju lokacije s većim brojem sunčanih sati u toku godine i boljim mikrolokacijskim uslovima. Zakup će se ugovarati na najviše 25 godina, a poziv zainteresovanim stranama otvoren je do 31. decembra 2021. godine.

Za lokacije / nekretnine – zemljišta koje budu ocijenjene kao pogodna za izgradnju fotonaponskih elektrana i prihvatljiva za EPBiH, bit će upućen zahtjev podnosiocu pisma namjere – aplikacije za dostavu detaljnih informacija.Kada je riječ o lokalnim samoupravama, projekti bi se realizovali kroz uspostavljanje partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom.Traže se one lokalne zajednice koji žele da daju u zakup ili drugi odgovarajući način korištenja građevinskog ili zemljišta koje je moguće prenamijeniti za izgradnju fotonaponskih elektrana.Lokalne samouprave mogu da ponude zemlju minimalne površine 100.000 kvadrata, a fizička i privatna lica 50.000 kvadrataZemlja lokalnih samouprava mora da imaju površinu od najmanje 100.000 kvadrata.Pravna i fizička lica moraju biti vlasnici ove imovine, čija minimalna površna mora biti 50.000 kvadrata.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG