Kadrovska rješenja Vlade FBiH: Imenovani novi upravni odbori, direktori...


Vlada Federacije BiH dala je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike saglasnost na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, u sastavu Saliha Đuderija (predsjednica), Esma Palić, Željko Škarica, Mirela Hadžić i Fehma Kovač (članovi), na mandat od četiri godine.

Prethodnu suglasnost Vlada je dala za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Također je dana prethodna saglasnost za imenovanje Emira Tipure, Kemala Jahića, Ševkije Okerića, Maide Hadžiarapović i Vlade Džoića za vršitelje dužnosti članova tog nadzornog odbora, u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca, priopćio je u četvrtak nakon sjednice u Mostaru Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.


Danas su Jasmina Polić, Amir Hadžić i Ivanka Krstanović imenovani u Odbor za reviziju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, na razdoblje od četiri godine, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je razriješila dužnosti Upravni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, zbog isteka mandata. Imenovan je Upravni odbor u sastavu Džana Kilić (predsjednica), Lejla Mešalić, Nikica Bubalo, Džavid Habibović i Ronald Jarak (članovi), na razdoblje od četiri godine.

U Upravni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save danas su, na četverogodišnje razdoblje, imenovani Anto Mikić (predsjednik), Fuad Mujagić, Josip Jukić, Dženan Šalo i Safeta Sejdić.

Imenovan je, na isto mandatno razdoblje, i Nadzorni odbor Agencije za vodno područje Jadranskog mora u sastavu Izudin Botić (predjednik), Tihana Gašević i Zoran Raič.


Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH. Tu dužnost će privremeno, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže tri mjeseca, obavljati Ivan Luburić.

Danas su usvojeni i dokumenti potrebni za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Za vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju danas je, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca od dana imenovanja, počev od 15.3.2021. godine, imenovan Željko Doleček.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Erna Buzaljko (Konfekcija Borac d.d. Travnik) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), navodi se u priopćenju.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG