Kvalitet zraka u FBiH za naredni period

Dnevni izvještaj o stanju kvaliteta zraka u Federaciji BiH za dan: 02.02.2021. godine


Jučer je kvalitet zraka bio loš, nezdrav na najvećem broju mjernih mjesta. Nešto umjereniji nivo zagađenja je bio prisutan u Jajcu i Goraždu ali i tamo su prekoračene propisane granične vrijednsoti koncentracije lebdećih čestica.


Najzagđeniji i najnezdraviji zrak je bio u Zenici, Lukavcu, Živincama, Tuzli, Maglaju i Kaknju gdje su bile visoke i koncentracije lebdećih čestica i sumpordioksida.


I jutros je zrak glavnom nezdrav, iako je sadržaj zagađujućih materija u zraku nešto niži nego je bio sinoć na većini mjernih mjesta. Nešto umjerenije zagađenje je prisutno u Goraždu, Maglaju i starom dijelu Sarajeva.


Loš zrak će se zadržžati i narednih nekoliko dana.


Destabilizacija atmosfere i bolji uslovi sa aspekta uticaja na kvalitet zraka se očekuju početkom naredne sedmice.

Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG