Riba iz jezera Modrac opasna za ljudsko zdravlje


U okviru Eko BiH projekta i kampanje “Voda za sve!“, koju implementira Centar za ekologiju i energiju,a finansira Evropska unija, danas je u Tuzli održan okrugli sto na kojem je predstavljen dokument “Analiza zagađenja jezera Modrac i rijeka Spreče i Turije“. Dokumentom su prikazani rezultati analize općih, organskih i neorganskih parametara za navedena vodna tijela, kao i analiza sadržaja teških metala u ribi iz jezera Modrac.

Analiza kvalitete vode jezera Modrac ukazuje na visoku koncentraciju ukupnog fosfora i ukupnog azota što indicira da se jezero Modrac nalazi u trofičnom stanju. Na analiziranom profilu rijeke Spreče utvrđene su visoke vrijednosti hemijske potrošnje kisika, kao i ortofosfata i ukupnog fosfora što ukazuje na kontinuirano zagađenje uzrokovano antropogenim aktivnostima.

„Ono što bi moglo predstavljati problem su upravo visoke koncentracije ukupnog fosfora koje mogu uzrokovati nekontrolisani rast cijanobakterija, odnosno pojavu cijanotoksina u vodi koji mogu biti opasni za ljudsko zdravlje ako se oslobode u vodu koja se koristi za piće“ rekla je Amra Skramončin iz Centra za ekologiju i energiju.

Analiza je takođe pokazala da se prema sadržaju suspendiranih tvari, rijeka Spreča prije ušća u jezero Modrac klasificira u IV kategoriju vodotoka.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG