Vlada formirala Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju, čini ga devet osoba


Na danas održanoj sjednici Vlada TK je imenovala Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju. Ovo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade TK u sistemu naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja, a u naredne četiri godine činit će ga osam predstavnika naučnih radnika i jedan predstavnik privrede. Predsjednik ovog tijela je Vedad Pašić, a članovi su Bahrija Umihanić, Jasmina Husanović, Dženeta Omerdić, Alma Dizdarević, Midhat Jašić, Nermin Sarajlić, Nijaz Tihić, te Senad Karić kao predstavnik privrede.

Savjet će, između ostalog, pratiti stanje i razvoj naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja u Kantonu i predlagati mjere za unaprjeđivanje, davati preporuke s ciljem razvoja naučnoistraživačke infrastrukture i obuke nove generacije naučnika, predlagati mjere za afirmaciju i napredovanje naučnoistraživačkog kadra i naučnoistraživačkog rada, predlagati način finansiranja naučnoistraživačkog rada, kao i naučnoistraživačke projekte od interesa za Kanton, kao i projekte za jačanje kapaciteta i poboljšanja uslova istraživanja i razvoja i sl. Imenovanjem ovog tijela Vlada ispunjava obavezu iz Zakona o naučnoistraživačkom radu.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG