Zavod za javno zdravstvo FBiH finansira troškove distribucije i skladištenja vakcina u FBiHZavod za javno zdravstvo FBiH

sačinio je pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji BiH zaključno s 18.1.2021. godine. Do tog dana je ukupan broj testitranja iznosio 378.401, prisustvo virusa je potvrđeno u 76.229 slučajeva, a broj izliječenih 58.966, a umrlo je 2.380 pacijenata. Trenutno je evidentirano 14.883 aktivnih slučajeva COVID-19. Vlada Federacije BiH se pribilježila za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma za cijepljenje 20 posto populacije (800.000 doza cjepiva), kao i nabavu pomoćnih sredstava i zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike putem Zajedničke nabave Europske komisije. Za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma je iz Budžeta FBiH za 2020. godinu uplaćeno 13.689.538 KM, a što je u skladu sa instrukcijama Ministarstva civilnih poslova BiH. U Budžetu FBiH za 2021. godinu predviđena su sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM namijenjena za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i financiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za tranport i hladni lanac navedeni u planu). Također, Federacija BiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800.000 doza cjepiva putem Zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran. Zavod za javno zdravstvo FBiH će u okviru sredstava predviđenih za 2021. godinu finansirati troškove distribucije i skladištenja unutar Federacije BiH koji se mogu javiti u procesu provođenja imunizacije. Pokrenute su aktivnosti za osiguranje hladnog lanca iz donatorskih i vanbudžetskih sredstava. Na 251. sjednici Vlade Federacije BiH održane 14.1.2021. godine usvojena je informacija o Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, te prihvaćen Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH. U informaciji je dat i osvrt i na novine u dijelu laboratorijske dijagnostike, odnosno tzv. real time PCR za detekciju SARS-CoV-2. Napomenuto je i da su izmijenjene tarife zdravstvenih usluga u FBiH čime je cijena testiranja na SARS-CoV-2 ponovno dodatno smanjena na 96 KM, a serološkog testiranja na 36 KM. Pažnja u informaciji je posvećena autit laboratorijama javnih zdravstvenih ustanova s područja FBiH verificiranih za izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti s ciljem utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

m,č..JPG
m,č..JPG
m,č..JPG